הסכם הצטרפות לקורס וובפלואו למעצבים

1. מבוא

1.1   הסכם זה מפרט את תנאי ההצטרפות לקורס פיתוח אתרים ("הקורס") שמועבר, בידי מיכאל שוורץ עיצוב ("החברה"). באישורך "המשתתף" את ההסכם הזה וכתנאי להשתתפותך בקורס הנך מאשר את כל האמור בהסכם זה אשר מהווה התחייבות בלתי חוזרת שלך לתנאים המפורטים להלן.

1.2   הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים, ואין בו משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.

2. הצהרות והתחייבויות המשתתף

2.1  המשתתף מאשר כי הוא נרשם לקורס לאחר שקיבל מידע הנוגע לתכנים שיועברו בקורס כמפורט באתר, וכי החלטתו התקבלה לאחר שבחן כי הקורס מתאים לצרכיו ומטרותיו. עם זאת יובהר כי החברה תהיה רשאית לשנות את תכני הקורס מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם לצרכיה מבלי שלמשתתף יהיו טענות נגדה בשל כך.

2.2 המשתתף מאשר כי ידוע לו כי החברה אינה מתחייבת כי ההשתתפות בקורס והשימוש בכלים ו/או בידע שרכש בקורס יניבו לו רווח כלשהו ו/או יהיו לשביעות רצונו, והצלחתו בקורס תלויה במדדים שאינם בהכרח תלויים בחברה, אך לא רק, יכולתל מידה עצמית, התמודדות עם לקויות למידה ועוד.

2.3 המשתתף מצהיר כי ווידא כי ברשותו חיבור לאינטרנט מהיר ותקין שהינו הכרחי על מנת שיוכל להשתתף בקורס בצורה אופטימאלית. החברה לא תהא אחראית לבעיות טכניות שיהיו במהלך העברת הקורס שמקורן בתקלה בציוד של המשתתף לרבות, אך לא רק, בעיות בחיבור לאינטרנט של המשתתף, והמשתתף לא יהיה זכאי להחזר כספי במקרה של תקלות כאמור.

3.  התמורה

תמורת ההשתתפות בקורס המשתתף ישלם לחברה את הסכום המפורט באתר הקורס או בשיחת הטלפון עם נציג החברה באמצעות כרטיס אשראי או ע”י העברה בנקאית.

4. מדיניות ביטולים

4.1 ביטול עסקאות הנוגעות לקורסים באתר הינו בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, ככל וחל. השתתפות בקורסים המוצעים דרך האתר מהווה הסכמה מפורשת מצדך לתנאים כאמור.

4.2 משתתף אשר מעוניין לבטל את הרשמתו יוכל לעשות זאת תוך 14 יום לפני מועד תחילת הקורס באמצעות הודעה בכתב לחברה עם בקשה לביטול השתתפותו לדוא”ל mike@gushon.com . ככל והבקשה הוגשה במועד כאמור המשתתף יהיה זכאי לקבל את מלוא כספו בחזרה, בניכוי של 10% מסכום העסקה כדי לכסות את עלות הטיפול בבקשה ואת דמי הסליקה שנשאה בהם במסגרת התקשרותה עם המשתתף. למען הסר ספק,לא יתקבל החזר כספי בגין בקשות שהוגשו לאחר המועד שלעיל.

5. איסור שימוש בתכני הקורס לצורך מסחרי

יובהר כי כל תכני הקורס מוגנים בזכויות יוצרים והינם בבעלותה הבלעדית של החברה. על כן השימוש בתכני הקורס הינו לשימוש אישי ולצרכי לימוד בלבד וחל איסור על שימוש מסחרי בתכני הקורס לרבות, אך לא רק, הפצה, העתקה, שכפול ו/או שימוש בתכני הקורס לצרכי העברת קורס מתחרה ו/או לכל צורך עסקי אחר. ויודגש – החברה מעניקה למשתתף רישיון שימוש בלבד בתכני הקורס ולא את הזכויות בתכני הקורס כפי שהם.

6. דיוור ישיר

בהשתתפותו המשתתף מאשר לחברה לפנות אליוו לשלוח לו דברי פרסומת בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.

7. שונות

7.1 הסכם זה כולל את כל המסוכם בין הצדדים וגובר על כל הסכם, סיכום, התכתבויות או הסכמות למיניהן בין הצדדים בנושאים המוסדרים בו. כל הבטחה,התחייבות, הסכמה, זיכרון דברים או מצג או התנהגות בעבר, שנעשו בין הצדדים, אם נעשו קודם לחתימת ההסכם, בין בכתב ובין בעל פה, הנם בטלים ומבוטלים בזה, ואין לעשות בהם כל שימוש כנגד החברה.

7.2 הסכם זה יהא כפוף להוראות הדין הישראלי. לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת הקשורה בהסכם זה.


להרשמה ופרטים, שלחו לי הודעה >

This site is not part of the Facebook website or Facebook Inc.
Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc.